ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICEPLANNER

Wij, ServicePlanner, bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software ServicePlanner (de Software) aan. Dit betekent dat wij jou via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@service-planner.nl of op telefoonnummer: 0773746805.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met je sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden.
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als je niet akkoord gaat met de prijswijziging, kun je binnen 30 dagen de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 3 - Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen maandelijks rond de 7e van de maand het bedrag voor het gebruik van de Software per automatische incasso van jouw rekening afschrijven.
 2. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. In dat geval ben je de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 3. Als je in verzuim bent, ben je tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste €2500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

Artikel 4 - Gebruik van ServicePlanner

 1. Als je gebruik wilt maken van onze Software, moet je je registreren op onze website. Je kunt vervolgens zelf, afhankelijk van de gekozen module, een beperkt aantal persoonlijke accounts aanmaken voor natuurlijke personen. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen waarvoor je een persoonlijk account hebt aangemaakt.
 2. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door jou aangemaakte persoonlijke accounts. Je bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als je bij ons hebt gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van jouw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 5 - Beschikbaarheid en onderhoud van ServicePlanner

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat je de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met jou hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 - 17:00) uit. Je ontvangt 3 werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij jou geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Je kunt dit doen door te bellen met 0773746805 of te e-mailen naar info@service-planner.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 6 - Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 - Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als jij de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 1 maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen jou een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat jij de Software hebt gebruikt.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. Je krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 9 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die jij binnen de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal 6x het maandbedrag, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jouw afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 11 - Toepasselijk recht                                                                               

Nederlands recht.

                                                                                                                                                                                                             

Artikel 12 - Bevoegde rechter                                                                               

Rechtbank Amsterdam.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Download onze Algemene voorwaarden 

 

Overeenkomst verwerking persoonsgegevens

Wij Service Planner bieden een SaaS-oplossing voor service planning, factureren, offreren met werkbonnen en checklists. Als je gebruikmaakt van onze diensten, geef jij gegevens van derden aan ons door die ‘persoonsgegevens’ zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je bent dan verplicht om een ‘verwerkersovereenkomst’ met ons te sluiten. Daarom is deze verwerkersovereenkomst op onze dienst van toepassing.

OVEREENKOMST

Artikel 1 - Definities

AVGDe Algemene Verordening Gegevensbescherming.
BetrokkenenPersonen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van deze verwerkersovereenkomst; betrokkenen zoals in de zin van de AVG.
OvereenkomstDeze verwerkersovereenkomst, die geldt tussen Partijen.
PartijenDe benaming van Verwerker en Verantwoordelijke tezamen.
persoonsgegevensGegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals bedoeld in de AVG.
VerantwoordelijkeJij, die als gebruiker van onze dienst gebruikmaakt en ons daarom persoonsgegevens van Betrokkenen aanlevert. Verantwoordelijke is ook de 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de AVG.
VerwerkerWij, Service Planner met adres Venloseweg 71, 5961 JB Horst, KvK-nummer 55.922.503 als verwerker van de persoonsgegevens die Verantwoordelijke aan ons aanlevert.
Sub VerwerkersDerden die door Verwerker ingeschakeld worden om bepaalde persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van Verantwoordelijke.

Artikel 2 - Achtergrond

 1. De Verantwoordelijke handelt als 'verantwoordelijke' (ook wel: verwerkingsverantwoordelijke) in de zin van de AVG. Dit betekent dat de Verantwoordelijke het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en dat de Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruikt voor eigen doeleinden.
 2. Verwerker handelt als 'verwerker' in de zin van de AVG. Dit betekent dat Verwerker de persoonsgegevens die Verantwoordelijke aanlevert enkel verwerkt volgens schriftelijke instructies van Verantwoordelijke zoals beschreven in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

Artikel 3 - Uitvoering verwerking

 1. Verwerker zal bij de uitvoering van de Opdracht op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken in opdracht van Verantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de voorschriften in de AVG.
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 3. Verwerker staat ervoor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de AVG zullen verwerken.
 4. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke informatie aan Verantwoordelijke geven over de genomen (beveiligings)maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de AVG, deze Overeenkomst en de overige instructies van Verantwoordelijke te voldoen.

Artikel 4 - Garantie Verantwoordelijke

Verantwoordelijke garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkenen, zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 5 - Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker zal de persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie verwerken en buiten de EU alleen door bedrijven die zijn gecertificeerd onder het EU-VS privacy shield. Verder is doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan. Verwerker zal persoonsgegevens verder enkel buiten de Europese Unie Verwerken indien hij hiertoe wettelijk verplicht is.
 2. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke melden binnen welk(e) land(en) Verwerker de persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verantwoordelijke

Artikel 6 - Beveiligingsmaatregelen

 1. Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 2. Verwerker neemt in ieder geval de volgende maatregelen:
 • Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
 • De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot bevoegd personeel
 • Cloud service provider Digitalocean is ISO 27001 gecertificeerd.
 • Dagelijkse back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten tijdig te herstellen
 1. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke alle beschikbare informatie verstrekken om Verantwoordelijke bijstand te verlenen bij uitvoeren van beveiligingsmaatregelen, het mogelijk maken van audits en inspecties en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

Artikel 7 - Beveiligingsincidenten

 1. Verwerker zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens of elke andere vorm van een datalek zo snel mogelijk melden aan Verantwoordelijke. Deze melding omvat, waar mogelijk, tenminste het volgende: de aard van de inbreuk, de categorieën en omvang van de betrokken persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van het datalek, de maatregelen die Verwerker heeft genomen en het contactpunt waar Verantwoordelijke meer informatie kan verkrijgen.
 2. Waar nodig, zal Verwerker zijn volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de autoriteiten en betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken. Ook zal Verwerker zijn volledige medewerking verlenen aan het uitvoeren van risicobeoordelingen, het analyseren van de oorzaak, het identificeren van vereiste corrigerende maatregelen en het uitvoeren hiervan.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

 1. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
 2. Opzegging is schriftelijk mogelijk met een opzegtermijn van één maanden.
 3. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten Partijen zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren.
 4. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal Verwerker alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij Verwerker aanwezig zijn aan Verantwoordelijke terugbezorgen op diens verzoek. Verantwoordelijke moet dit verzoek binnen twee weken aan Verwerker doorgegeven. Na deze termijn zal Verwerker alle gegevens die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) op veilige wijze verwijderen of vernietigen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de gegevens langer op te slaan.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Verwerker zal alle persoonsgegevens en andere gegevens die hij van Verantwoordelijke ontvangt vertrouwelijk behandelen. Verwerker zal de toegang tot deze gegevens beperken tot personen werkzaam voor Verwerker, die toegang nodig hebben voor een juiste uitvoering van de verwerking ten behoeve van Verantwoordelijke.
 2. Op alle (persoons)gegevens die Verwerker op basis van deze Overeenkomst ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van, Verwerker, alsmede Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
 3. Verwerker zal de (persoons)gegevens niet zonder toestemming van Verantwoordelijke aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 10 - Rechten van Betrokkenen

 1. Verwerker zal Verantwoordelijke bijstand verlenen bij het vervullen van de plicht van Verantwoordelijke om verzoeken van Betrokkenen te beantwoorden, zoals het recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing.
 2. Als Verwerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij Verantwoordelijke daarover eerst schriftelijk informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat Verwerkingsverantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.

Artikel 11 - Personen werkzaam onder gezag Verwerker

De verplichtingen van Verwerker die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, werknemers.

Artikel 12 - Sub Verwerkers

 1. Verwerker kan bij de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maken van externe partijen. Verwerker heeft de verwerking van de persoonsgegevens (gedeeltelijk) uitbesteed aan de volgende Sub Verwerkers: Clweb, Digitalocean en Mailgun Technologies.
 2. Verwerker mag nieuwe Sub Verwerkers in dienst nemen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Verwerker zal Verantwoordelijke op de hoogte stellen van de toevoeging of vervanging van Sub Verwerkers, waarbij Verantwoordelijke de mogelijkheid krijgt bezwaar te maken. Ook kan Verantwoordelijke Verwerker verzoeken om een overzicht van alle ingeschakelde Sub Verwerkers.

Artikel 13 - Vrijwaring

 1. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (of andere data) die Verantwoordelijke deelt met Verwerker. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden of boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege de doorgifte van deze gegevens.
 2. Verwerker is alleen aansprakelijk voor directe schade van Verantwoordelijke, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Verwerker.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verwerker.

Artikel 14 - Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 15 - Slotbepaling

 1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.
 2. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 17 - Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

 

Download onze Overeenkomst Verwerking Persoonsgegevens 

 

PRIVACY POLICY ServicePlanner 

Wij zijn ServicePlanner. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze online applicatie (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

Jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u een afspraak maakt via onze App, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze App en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

We verzamelen eventueel ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze App gebruikt, zoals:

 • Item gegevens waarvoor een afspraak wordt gemaakt

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij geven uw gegevens bijvoorbeeld door aan DigitalOcean en Mailgun Technologies. Zij zullen mede zorgdragen voor de opslag van de gegevens en mailen van de berichten. Zulke partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, of bij bedrijven die zijn gecertificeerd onder het EU-VS privacy shield.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij de nieuwe privacy policy in onze App plaatsen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

ServicePlanner BV
Venloseweg 71
5961JB HORST

KvK-nummer: 55.922.503

 

Download onze Privacy Policy